POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jak Administrator zbiera i zarządza Twoimi danymi osobowymi, jak również zawiera informacje co do rodzaju i sposobu zbieranych danych, sposobu ich wykorzystania, powodu, dla którego są nam one potrzebne i korzyściach jakie z tego dla Ciebie wynikają.

Dane osobowe definiuje się jako wszelkie informacje dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (tzw. „osoby, której dane dotyczą”)

Podstawowe zasady i zobowiązanie do ochrony prywatności

Czujemy się zobowiązani do ochrony Twojego prawa do prywatności. Naszym celem jest ochrona danych osobowych będących w naszym posiadaniu, odpowiedzialne zarządzanie danymi oraz stosowanie przejrzystych praktyk. Twoje zaufanie jest dla nas ważne, dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania następujących podstawowych zasad:

 • Nie masz obowiązku przekazywania nam danych osobowych, o które się zwracamy. Jednak jeśli zdecydujesz się ich nie przekazywać, wówczas może się okazać, że nie będziemy mogli przygotować odpowiedniej oferty.
  • Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane w celach określonych w Polityce prywatności lub konkretnych celach, na które wyrazisz zgodę.
  • Naszym celem jest zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w minimalnym możliwym zakresie (takim jaki jest niezbędny dla realizacji celu, dla którego Twoje dane osobowe są przetwarzane).
  • Przy przetwarzaniu danych osobowych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność.
  • Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, a ich przetwarzanie nie jest niezbędne dla realizacji innych zgodnych z prawem celów, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiazanie z określoną osobą.

Nie będziemy dzielić się Twoimi danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w Polityce Prywatności.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych są: RAJ GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REALIZACJE spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Maślickiej 199, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629404, NIP 8943082168, REGON 365006215

oraz RAJ GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SERWIS spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Maślickiej 199, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000942654, NIP 8943178738, REGON 520809526

Jaki zakres Twoich danych osobowych przetwarzamy?

W celu umożliwienia nam przygotowania spersonalizowanej oferty dotyczącej wykonania usługi przez naszą firmę potrzebujemy następujący zestaw informacji o Tobie:

 • Osobiste dane kontaktowe, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;
  • Informacje dotyczące Twojego wykształcenia, posiadanych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz preferencji dotyczących zatrudnienia.
  • Informacje demograficzne takie jak Twój wiek czy adres zamieszkania.
  • „Dane wrażliwe”. Mogą to być informacje o Twojej płci, wieku, nałogach, wadze, wzroście oraz stanie zdrowia.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zbierając i wykorzystując dane osobowe w celach, o których mowa w niniejszej Polityce lub w innych celach, będziemy Cię informować przed ich zebraniem lub w chwili ich zbierania o zasadach bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. O ile to będzie wymagane przepisami prawa, również zwrócimy się do Ciebie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych celach. W przypadku udzielenia takiej zgody masz prawo cofnąć ją w dowolnym czasie, co jednak pozostanie bez skutku na przetwarzanie Twoich danych osobowych dokonane przed wycofaniem zgody. Okoliczność udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu zostanie przez nas utrwalona, tak abyśmy mogli w przyszłości wykazać fakt jej udzielenia.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

Dane przesłane do nas za pośrednictwem e-mail, poczty lub w inny sposób gromadzimy na naszych serwerach lub archiwum wyłącznie na potrzeby przygotowania odpowiedniej oferty. W przypadku przesłania nam danych w formularzach CV są one analizowane w zakresie niezbędny do oceny przydatności osoby do firmy. Po zakończeniu procesu ofertowego lub zatrudnienia formularze są niszczone.

Z kim i w jaki sposób mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 • pisząc na adres pocztowy: biuro@raj-group.pl
  • pisząc na adres e-mail Administratora danych: rodo@raj-group.pl
  • poprzez kontakt z inspektorem danych osobowych, pisząc na adres pocztowy: ul. Maślicka 199 lub adres elektroniczny: biuro@raj-group.pl
  • telefonicznie, korzystając z numeru telefonu: 71 341 20 86

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dbamy o poufność Twoich danych, w związku z czym nie udostępniamy ich osobom trzecim. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowej oferty od firmy lub osoby trzeciej twoje dane osobowe nie są im przekazywane.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Jesteśmy zobowiązani do podejmowania wszystkich uzasadnionych i odpowiednich środków w celu ochrony posiadanych informacji osobowych przed ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. W tym celu wdrożyliśmy szereg odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Obejmują one środki przeciwdziałania każdemu podejrzewanemu naruszeniu bezpieczeństwa danych. Na przykład, wprowadzamy kontrolę dostępu, używamy zapór sieciowych oraz bezpiecznych serwerów, a ponadto kodujemy dane osobowe. Jeżeli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie, utratę lub nieupoważniony dostęp do Twoich danych osobowych, niezwłocznie nas powiadom.

Czy Twoje dane będą przekazywane poza Unię Europejską?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane poza Unią Europejską oraz Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Jakie masz prawa?

Jako administrator Twoich danych osobowych zapewniamy Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu (o czym mowa poniżej) wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Twoim szczególnym uprawnieniem jest prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzanie to opiera się na przesłance naszego prawnie uzasadnionego interesu. Uprawnienie to przysługuje Ci w szczególności, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych. Po otrzymaniu takiego sprzeciwu niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w celu, którego dotyczył sprzeciw.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące liczone od dnia otrzymania od Ciebie tych danych. Przed upływem 24 miesięcy możemy skontaktować się z Tobą w celu ustalenia czy chcesz udzielić zgody na dalszy okres kolejnych 24 miesięcy.

2) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy, dlatego zachowamy Twoje dane osobowe do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania.
4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy- maksymalnie 10 lat.
Szczegółowe informacje o okresie i podstawie przechowywania danych osobowych otrzymasz na każdym etapie współpracy z nami.

Gromadzenie danych na stronie https://raj-group.pl

Kontakt: rodo@raj-group.pl

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również między innymi:
• czas nadejścia zapytania,
• czas wysłania odpowiedzi,
• informacje o przeglądarce użytkownika.