Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku jest dokumentem zawierającym najważniejsze informacje z zakresu ochrony ppoż. a także szczegółowe wytyczne dotyczące zasad postępowania na wypadek pożaru. IBP powinna być dostępna dla każdego użytkownika budynku, aby mógł się zapoznać z jej treścią. Instrukcja zawiera również część graficzna obejmująca plany ewakuacyjne, rozmieszczenie sprzętu ochrony ppoż. oraz wyznaczone miejsce zbiórki. Dokument ten jest również dostępny dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, które w przypadku prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych znajdują w nim niezbędne informacje. Dlatego też tak ważne jest aby instrukcja była opracowana w sposób fachowy i rzetelny.

Opracowujemy Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla wszystkich rodzajów budynków uwzględniając ich specyfikę oraz warunki użytkowania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców przygotowujemy je również w języku angielskim oraz z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

  1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
  2. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
  3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
  4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
  5. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
  6. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
  7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
  8. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
   • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
   • odległości od obiektów sąsiadujących,
   • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
   • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
   • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
   • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
   • podziału obiektu na strefy pożarowe,
   • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
   • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
   • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
   • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
   • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
  9. wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
  1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
  2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3;
  3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2.
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.