Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzania sygnalizacyjno – alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w:

 1. Budynkach handlowych lub wystawowych
  • jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 500 m2
  • wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2500 m2
 2. Teatrach o liczbie miejsc powyżej 300
 3. Kinach o liczbie miejsc powyżej 600
 4. Budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300
 5. Salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500
 6. Szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach – o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku
 7. Szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku
 8. Domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku
 9. Zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku
 10. Budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych
 11. Budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200
 12. Budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50
 13. Archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 14. Muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 15. Ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 16. Centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 17. Garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 18. Stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
 19. Dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 20. Bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 21. Bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.